Jesteś z Trójmiasta? Zamów dostawę balonów z helem! Darmowa dostawa zamówień powyżej 300 zł
Informujemy, że nasza strona wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu oraz dostosowania zawartości do preferencji Klienta. Więcej informacji najdziesz w naszej Polityce Prywatności
Zostaw swoje dane, abyśmy zadzwonili
Naciskając przycisk, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgadzasz się z Polityką Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SHOW LAND

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.showland.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży, prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.showland.pl.

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się poprzez:

adres poczty elektronicznej: kontakt@showland.pl;

Konto bankowe ALVIS Spółka z o.o.:

PKO BANK POLSKI 10 1020 4900 0000 8902 3236 9741.

II. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument;

Sprzedający – firmą ALVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-826) przy ul. Ogarna, 117/118, lok.2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000797420, NIP 9571117734, REGON 384010073;

Usługodawca - firmą ALVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-826) przy ul. Ogarna, 117/118, lok.2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000797420, NIP 9571117734, REGON 384010073;

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument, jak i Przedsiębiorca na prawach konsumenta;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.showland.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie;

Usługi elektroniczne– usługi świadczone przez Sprzedającego lub Usługodawcy na rzecz Kupującego lub Usługobiorcy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz – towar/usługa , będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedającym;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów;

Formularz zamówienia – interaktywny formularz, dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia;

Faktura proforma - dokument, wysyłany przez Sprzedającego Kupującemu jako forma wezwania do zapłaty oraz potwierdzający przyjęcie do realizacji Zamówienia Kupującego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Sprzedającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Usługobiorcy lub Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący lub Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:

- komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej lub posiadanie numeru telefonu,

- przeglądarka internetowa,

- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

Umowa o świadczenie Usług elektronicznych polegająca na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie poprzez formularz Zamówienia, dostępny na stronie internetowej Sklepu.

Informacje o Produktach, podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sprzedający ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje/zniżki w Sklepie nie podlegają łączeniu.

Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie poczty elektronicznej lub numeru telefonu .

W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia, dostępny na stronie internetowej Sklepu, Zamówienie zostaje złożone Sprzedającemu przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej/numer telefonu Sprzedający prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia – Fakturę proformę, która stanowi oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu oferty Kupującego i z chwilą jej opłacenia przez Kupującego zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

Wszystkie Produkty, dostępne w Sklepie Internetowym, są fabrycznie nowe.

Sprzedający nie gwarantuje dostępności wszystkich Produktów, zamieszczonych na stronie Sklepu.

Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach, udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów, znajdujących się w Sklepie.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

Dostawa Produktów jest ograniczona do terytorium Trójmiasta i okolicy oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:

- skorzystać z usługi dostawy. Ceny oraz warunki dostawy dostępne na stronie internetowej http://showland.pl/balony/dostawa-w-trojmiescie;

- za pośrednictwem firmy kurierskiej;

- odbiór osobisty przez Kupującego (jest bezpłatny)

w punkcie odbioru osobistego Sprzedającego (możliwy tylko przy wcześniejszym umówieniu).

Sprzedający, na życzenie Kupującego, dostarcza na adres poczty elektronicznej fakturę obejmującą zakupione Produkty.

Przed zawarciem Umowy sprzedaży Sprzedający poinformuje Kupującego o obiecności Produktów oraz możliwości realizacji Zamówienia w skazanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VI. Ceny i metody płatności

Ceny Produktów dostępne na stronie Sklepu.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskich złotych.

Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Kupujący może wybrać następujące metody płatności:

- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego;

- płatność kartą płatniczą lub blikiem. Przy tej metodzie płatności dolicza się dodatkowe 1,7% wartości Zamówienia.

Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś dostawa dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego i skompletowaniu Zamówienia.

Sprzedający w Fakturze proformie informuje Kupującego o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedający po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od doręczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.

Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- świadczenia usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta , który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy;

- Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Sprzedającego.

Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

VIII. Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi

Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Alvis Sp. z o.o., ul. Waleriana Szefki, 4h/9, Gdynia, 81-572, na adres poczty elektronicznej: kontakt@showland.pl.

Celem rozpatrzenia reklamacji Kupującego powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: Alvis Sp. z o.o., ul. Waleriana Szefki, 4h/9, Gdynia, 81-572.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Kupujący/Usługobiorca może zgłaszać Sprzedającemu/Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Alvis Sp. z o.o., ul. Waleriana Szefki, 4h/9, Gdynia, 81-572, na adres poczty elektronicznej: kontakt@showland.pl.

W reklamacji Kupujący/Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

Sprzedający/Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego/ Usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający/Usługodawca wezwie Kupującego/Usługobiorcę do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Kupującego/Usługobiorcę.

X. Postanowienia końcowe

Strony zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2022 r.